Current post: CKCIS>>CKC Links(All in Chinese)

Hong Kong:        
 
 
   
         
Mainland China:        
 
 
   
       
 
 
   
       
   
         
         
   
       
         
Taiwan:        
 
   
     
         
         
Others:        
   
香港城市大学    
     
   
九龙城浸信会禧年(恩平)小学    
     
   
金钱村何东学校    
     
   
胡志明市华语成人教育中心    
     

《完全精通纵横码》公益软件网站
   
     
越南胡志明市刘成源(博客)    
     

金松打字网
   
     
各适其适各类中文输入法集锦    
   
中文输入法世界